Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu: Bakan Özhaseki'den 'yeni bir soluk' açıklaması

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu: Bakan Özhaseki’den ‘yeni bir soluk’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na 2665 takım tahsis edildi.

Kararda şu tabirler yer aldı:

“BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 153

MADDE 1- 1 saydı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97’nci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu hususunun birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü hususunun birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

e) Mahalli yönetimlerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman muhtaçlığı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekansal strateji planları ile etraf sistemi ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ait tarz ve temeller ile bu mevzulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma müsaadesine ait yöntem ve asılları belirlemek,
f) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli yönetimler ortasında işbirliği ve uyumu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ait envanteri tutmak,

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 105 inci hususunun birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

e) 97’nci hususun birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ait her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak üzere yapıların projelerini yapmak yahut yaptırmak,

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellibeşinci Kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki Kısım eklenmiş ve sonraki kısım numaraları buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

ELLİALTINCI BÖLÜM

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Amaç

MADDE 792/İ- (1) Bu Kısmın emeli; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve topraklarda kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, vazife, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 792/J- (1) Bu Kısımda geçen;

a) Bakan: Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım,
b) Bakanlık: Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Lider: Kentsel Dönüşüm Liderini,
ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığım, tabir eder.

Kuruluş

MADDE 792/K- (1) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili başka mevzuat ve bu Kısımda verilen vazifeleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu hukukî kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara’da bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 792/L- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Başkanlığın misyon ve yetkileri

MADDE 792/M- (1) Başkanlığın vazife ve yetkileri şunlardır:

a) 6306 sayılı Kanun ile verilen misyonları yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ait mevzuatı hazırlamak.
e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü hususu kapsamındaki uygulamalara ait kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı İlanına ait gerekli hazırlık süreçlerini yürütmek.
ç) Bakan tarafından verilen öbür misyonları yapmak.

Başkan

MADDE 792/N- (1) Lider Başkanlığın en üst amiridir.

(2) Lider bu Kısımda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları

MADDE 792/0- (1) Başkanlığın misyonlarını yürütmede Lidere yardımcı olmak, Lider tarafından verilen vazifeleri yapmak ve gerektiğinde Lidere vekalet etmek üzere iki Lider Yardımcısı atanabilir,

Hizmet birimleri

MADDE 792/Ö- (1) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet ünitelerinden oluşur:

a) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
b) Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü.
e) Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü.
c) Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı.
d) İmar Planlama Dairesi Başkanlığı.
e) İmal ve Proje Dairesi Başkanlığı.
f) İzleme ve Kıymetlendirme Dairesi Başkanlığı.
g) Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı.
ğ) İşçi ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

h) Takviye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Basın ve Halkla İlgiler Müşavirliği.
(2) Başkanlığın hizmet ünitelerinin vazife ve yetkileri, bu Kısımda belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Taşra teşkilatı

MADDE 792/P- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her vilayette kurulan direkt merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur.

(2) Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma tarz ve asılları Başkanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Uzman istihdamı

MADDE 792/R- (1) Başkanlığın merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci unsuruna nazaran araştırma, tahlil, teftiş, kontrol, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Şirket kurulması

MADDE 792/S- (1) Başkanlık, Cumhurbaşkanı karan İle şirket kurabilir yahut kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 792/Ş- (1) Başkanlık, vazifeleri ile ilgili mevzularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, lokal idareler, sivil toplum kuruluştan, Özel kesim ve memleketler arası kuruluşlar ile işbirliği ve uyumu sağlamakla yetkilidir.

(2) Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ürettikleri ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek sayısal ve sayısal olmayan bilgi ve envanter bilgisini, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu kararlarına uygun olarak Başkanlıkla paylaşır.

Atıflar

MADDE 792/T- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığa verilen misyonlarla ilgili olarak Bakanlığa yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle;

a) Bakanlığın direkt merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir vilayetlerinde kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kapatılmıştır.

b) Bakanlığın mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir vilayetlerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, gereç, demirbaş; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklere ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, bilgi tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlük ve müdürlüklerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilmiş sayılır.

c) Bakanlık mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Lideri takımlarında bulunanların misyonları hiçbir sürece gerek kalmaksızın sona erer,

ç) Bakanlığın takım ve konumlarında bulunanlardan mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm üniteleri ve İstanbul ve İzmir vilayetlerindeki mülga Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Başkanlık takım ve konumlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 33 üncü hususu kararları uygulanır.

(2) Başkanlıkça yürütülmesi gereken hizmetler ile 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılması gereken Ödemeler Başkanlıkta ilgili üniteler oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın İlgili merkez ve taşra üniteleri tarafından yerine getirilmeye devam edilir.

(3) Bu unsurun uygulanmasına ait konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, meseleleri çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan takım ve konumlar iptal edilerek 2 sayılı Genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki ilgili cetvellerin Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısmından çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan takımlar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kısmı olarak eklenmiştir.

MADDE 8- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Yordamlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele “KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI” ve “KENTSEL. DÖNÜŞÜM LİDER YARDIMCILARI” satırları eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür”

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN AÇIKLAMA: KENTSEL DÖNÜŞÜME KAYNAK OLUŞTURACAK

Başkanlığın bünyesinde Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğünün de hizmet vereceğini belirten Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

“Bir genel müdürlüğümüz yalnızca Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, başka genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme süreçlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak. Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü kentler hazırlayacağız.” (HABER MERKEZİ)